+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Privacybeleid

 

Privacy en Cookie Policy van Voor Mobiliteit

Het team van Voor Mobiliteit vindt de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers belangrijk. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacy en Cookie Policy word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website en onze klanten.

Verantwoordelijkheden

Voor Mobiliteit is ontwikkeld door en in beheer van Automotive Ads BV. Automotive Ads BV is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy. Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Automotive Ads BV beheerde websites, waaronder onder andere de website www.Voor Mobiliteit.nl.

Privacy

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website en portal, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Wij gebruiken deze gegevens slechts voor statische doeleinden en om onze website en portal beter te laten functioneren. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De (persoons)gegevens die wij onder meer verzamelen zijn.

 • browsergegevens;
 • duur van jouw bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonlijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt:

1. Contactformulier

 Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • jouw e-mailadres;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw NAW-gegevens (persoon en bedrijf)

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop, drie maanden. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden, om onze klantenservice te trainen.

2. Voor Mobiliteit nieuwsbrief en nieuwsflitsen via WhatsApp

Je kan je abonneren op onze Voor Mobiliteit Nieuwsflits via WhatsApp. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over de diverse branches, onze producten en diensten. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

1. jouw e-mailadres;

2. jouw mobiele telefoonnummer;

3. jouw NAW-gegevens.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspreken betreffende het verzenden van nieuwsflitsen na te komen. Deze nieuwsflitsen kan je op ieder moment opzeggen door het sturen van app, het sturen van een e-mail of door ons te bellen. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat je je hebt afgemeld voor de Voor Mobiliteit nieuwsflits.

3. Contact aanbieder

 Voor Mobiliteit verkoopt zelf geen voertuigen. Bij de dienst “Automatische klikstroom: jouw autovoorraad op Google” worden alle voertuigen aangeboden door de klanten van Voor Mobiliteit. Via onze portal kan je contact opnemen met c.q. word je doorgeleid met de verkoper van de door jou gewenste voertuig. Voor Mobiliteit verstrekt hiervoor uw onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan het bedrijf of aan Hexon B.V. Hexon B.V. zorgt dan ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkopende partij terecht komen:

1. Jouw naam;

2. Jouw mailadres;

3. Jouw telefoonnummer;

4. Locatiegegevens.

Wij vragen jouw toestemming om de locatiegegevens via jouw navigatie- en locatiesoftware op te mogen vragen. Deze locatiegegevens worden door ons gebruikt om geautomatiseerd jouw locatie te bepalen tijdens het zoeken naar en/of plaatsen van advertenties. Je kan via de toestemmingsnotificatie van jouw browser of telefoon jouw toestemming verlenen. Via jouw browser- of telefooninstellingen kan je deze toestemming ook intrekken. Deze persoonsgegevens worden niet bewaard.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

1. ter nakoming van afspraken met jou;

2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder marketingdoeleinden;

3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

Contract/contact

 • opstellen van offertes/overeenkomsten voor de diensten van Voor Mobiliteit;
 • het via Google en social media in contact brengen van een potentiële klant met de verkopende partij;
 • het versturen van nieuwsflitsen, uitnodigingen en andere verzochte informatie;
 • het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
 • reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten;
 • het opnemen van contact via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Functioneren van en optimaliseren van de website

 • het achterhalen wie gebruik maakt van de website/portal, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website;
 • het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker;
 • om jouw locatie te gebruiken in het zoeken naar en/of plaatsen van advertenties;
 • het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
 • het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Voor Mobiliteit, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s. 

Wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een transparante en behoorlijke wijze plaatsvindt en niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij voornemens zijn jouw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij aan jou voor die verdere verwerking informatie over dat andere doel.

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

 • Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Voor Mobiliteit. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Voor Mobiliteit heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers;
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Voor Mobiliteit te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is;
 • Voor Mobiliteit verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jouw verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in dit document. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. Je kan ook een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele verwerking van jouw persoonsgegevens bij onze klanten die voertuigen aanbieden.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht Voor Mobiliteit te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je een verzoek indient verlenen wij jou een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kan je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kan je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kan je verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Stuur hiervoor een bericht naar alles@voormobiliteit.nl.

Klachten 

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een e-mailbericht sturen naar alles@voormobiliteit.nl. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kan je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als je onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk. Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

1. Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het inschrijven voor een Voor Mobiliteit Nieuwsflits of taalpreferentie van Voor Mobiliteit of het uitlezen van jouw browserinstellingen om de website op de goede manier op jouw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen.

Google

Voor Mobiliteit heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google.

1. Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

2. Analytische cookies

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Voor Mobiliteit gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics.

3. Retargeting cookies

Retargeting cookies worden gebruikt om website/portalbezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties te tonen die zijn toegesneden op en relevant zijn voor jou als individuele gebruiker.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Voor Mobiliteit:

Indien je vragen hebt over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 • per e-mail : alles@voormobiliteit.nl;
 • per post : Hannah Arendtweg 52, 1349 CM Almere;
 • telefonisch +31 (0)85 06 06 411.

Disclaimer

Voor Mobiliteit stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Voor Mobiliteit de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Voor Mobiliteit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Voor Mobiliteit en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Voor Mobiliteit zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Voor Mobiliteit worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van Voor Mobiliteit mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden. Niets van de website van Voor Mobiliteit mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Voor Mobiliteit is gegeven.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op Voor Mobiliteit berusten uitsluitend bij Voor Mobiliteit of bij de ontwikkelaars van deze site, te weten Automotive Ads BV. De informatie op Voor Mobiliteit is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.